Policys & Regler

§1 Medlemskapet

Minimiålder för medlemskap på PrisonGym är 15 år. Medlemskapet är personligt och kan inte av medlemmen överlåtas till någon annan. Medlemskapet gäller under avtalad tid och kan inte frysas, med undantag av sjukintyg. PrisonGym ansvarar inte för medlemmars förluster genom stöld eller förlust av annan anledning, ej heller för skador på medlemmars eller andra personers tillhörigheter. Medlemmen ansvarar själv för att sitt hälsotillstånd är sådant att medlemmen utan risker kan delta i aktiviteter. PrisonGym ansvarar ej för personskador vid olycksfall eller skador som orsakats av andra medlemmar. All träning sker på egen risk. Barn under 15 år är inte välkomna in till gym-ytan.

§2 Trivsel och föreskrifter

Det åligger medlemmen att informera sig om vilka föreskrifter som gäller, att visa hänsyn och respekt för andra medlemmar och att följa gällande trivselregler och föreskrifter som meddelas skriftligen eller muntligen av personal på PrisonGym. Obs! Det är förbjudet att gå med ytterskorna i våra lokaler.

§3 Vistelse i lokal

Undertecknad medlem har rätt att vistas inom PrisonGyms lokaler endast inom angivna öppettider. Dessa öppettider kan komma att ändras under avtalsperioden. Det är förbjudet att aktivt hjälpa obehöriga att komma in i PrisonGyms lokaler. Det är förbjudet att ta sig in i lokalen utan att ha checkat in via sitt medlemskap. PrisonGyms-medlemmar checkar in via dörren in till gymmet. Som medlem plockar man undan vikter, redskap, bänkar mm efter sig.

§4 Dopning

Som medlem på PrisonGym förbinder du dig att följa våra angivna villkor nedan. Du förbinder dig att avstå från bruk av dopningsmedel såvida det inte ordinerats av läkare för medicinskt bruk. I övrigt gäller Lag om förbud mot vissa dopingmedel. Vid eventuell misstanke om dopning kan du bli anmodad att göra ett dopingtest och förbinder dig då genom detta avtal att göra det. Du är medveten om att underlåtelse att göra ett dopingtest medför avstängning från PrisonGym. Vid händelse av att ditt dopingprov uppvisar ett positivt analysresultat eller att du bryter mot bestämmelser i Lag om förbud mot vissa dopningsmedel kommer du att avstängas under en tid av 24 månader från PrisonGym. Avgifter som inbetalts kan inte utnyttjas på grund av avstängningen och kan inte återfås utan anses förverkade.

§5 Personuppgifter

PrisonGym är personuppgiftsansvarig för behandlingen av medlemmarnas personuppgifter. PrisonGym behandlar personuppgifter om sina medlemmar, t.ex. namn, personnummer, adress, e-postadress, kontonummer och bilder, för administration och fullgörande av medlemskapet. Genom tecknande av medlemskap hos PrisonGym samtycker du till att PrisonGym inhämtar och behandlar personuppgifter om dig som medlem. Du som medlem kan återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter. Du är då dock medveten om att medlemskapet eventuellt inte kan fullgöras samt att PrisonGym kan komma att behöva säga upp medlemskapet vid ett sådant återkallande. PrisonGym lämnar endast ut personuppgifter till tredje man om det behövs för att genomföra kreditupplysning eller administrera och ta betalt för medlemskapet. Du som medlem har kostnadsfritt rätt till att få tillgång till de registrerade uppgifterna vi har om dig samt att få dina uppgifter rättade.

§6 Uteslutning av medlem

PrisonGym förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan avbryta detta avtal efter angivet skäl. Om uteslutning sker på grund av brott mot detta avtal, vid t.ex. dopning, vistelse i lokal utanför öppettider, brist på hänsyn till andra medlemmar, aktiv hjälp till obehöriga att komma in i lokaler, inpassering utan incheckning m.m. sker ingen återbetalning och samtliga årsavgifter och andra avgifter skall, enligt detta avtal, inbetalas omgående. Vid aktiv hjälp till obehöriga att komma in i lokaler måste medlemmen böta en summa på 1000:- till PrisonGym, vilket inte kan återbetalas eller överklagas.

§7 Ändringar av/ tillägg till medlemsavtal

Undertecknad medlem godkänner härmed ändringar av och tillägg till detta avtal som meddelas på träningsanläggningen.

§8 Betalning

PrisonGym förbehåller sig rätten att retroaktivt debitera medlem om hen uppgivit felaktiga fakturering-/betalningsuppgifter vid tecknande av medlemskap. Vid fakturering till tredje part bär undertecknad medlem ansvar för att betalning inkommer till Prison Gym i Strömsund AB

§9 Övervakning / GDPR

Av säkerhetsskäl kan vi komma att videoövervaka anläggningen, genom detta avtal godkänner du som medlem övervakningen. Avtal Personuppgifter (GDPR) Uppgifter om medlem behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) Om du som registrerad önskar information om vilka uppgifter som behandlas av GymControl. Registrerad kan begära rättelse av felaktiga uppgifter. Registrerad har rätt att vända sig till anläggningen och be att uppgifterna som avser honom eller henne raderas. Om inte uppgifterna är nödvändiga för att fullfölja avtal eller andra lagstadgade åtaganden. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du tecknar ett medlemskap, när du väljer att handla tjänster, när du kontaktar oss, när du använder vår web, eller någon annan av de tjänster som GymControl tillhandahåller där du lämnar personuppgifter. Detta kan vara: Person- och kontaktinformation namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc. Betalningsinformation fakturainformation, bankkontonummer, etc. Information om varor/tjänster detaljer angående de tjänster du har köpt Historisk information dina köp och din betalningshistorik Information om hur du använder tjänster. Informationen du ger oss, såväl som information om tjänsterna är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med.